ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 

Wychowawczynie w świetlicy szkolnej 

mgr Agnieszka Chmielewska

mgr Agnieszka Marekwica - Barcik

mgr Ilona Ligocka

 

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY.

NAUCZYCIELE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ŁĄCZNA ILOŚC GODZIN

AGNIESZKA CHMIELEWSKA

ŚWIETLICA

7.00-13.00      6h

ŚWIETLICA

11.30-16.00 4.5h

ŚWIETLICA

7.00-13.00 6h

ŚWIETLICA

11.30-16.00  4.5h

ŚWIETLICA

7.00-12.00 5h

ŚWIETLICA -

26 GODZ.

AGNIESZKA MAREKWICA-BARCIK

ŚWIETLICA

13.00-16.00   3h

 

ŚWIETLICA

12.30-14.30  2h

 

ŚWIETLICA

13.00-16.00  3h

 

ŚWIETLICA

7.00-10.00   3h

 

ŚWIETLICA

13.00-14.30                1.5h

15.30-16.00   0.5h

 

ŚWIETLICA –

13 GODZ.

 

ILONA LIGOCKA

ŚWIETLICA

12.00 -14.30  2.5h

 

 ŚWIETLICA

7.00-8.00      1h

11.30-12.00  0.5h

 

ŚWIETLICA

11.30-12.0                  0.5h

13.00-14.30   1.5h

 

 

 ŚWIETLICA

11.00-14.30  3.5h

ŚWIETLICA

12.30-15.30    3h

 

ŚWIETLICA

13 GODZ.

 

ANDRZEJ RYŁKO

-

ŚWIETLICA

8.00-11.00    3h

 

-

-

-

   3 GODZ.

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWIOWEJ NR1 W KONIAKOWIE 

 W ramach działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoła organizuje zajęcia uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w naszej szkole w czasie, gdy ich rodzice pracują.

 1. Świetlica w naszej szkole prowadzi zajęcia od 7:00 do 16:00 w grupach, które liczą nie więcej niż 25 dzieci.

 2. W ramach planu prowadzone są zajęcia żywego słowa, ruchowe, gry i zabawy oraz zajęcia manualne. Pomieszczeni świetlicowe znajduje się w sali 35, na II piętrze.

 3. Sprzęt do zajęć zaspokaja w miarę potrzeby dzieci i wychowawców. Świetlica współpracuje z wychowawcami klas na co dzień i w razie potrzeby organizuje pomoc w nauce.

 4. Codziennie do 830 wychowawca świetlicy podaje intendentce aktualny stan żywieniowy osób.

 5. Zasady przyjmowania wpłat za żywienie.

 a)      Kwotę odpłatności ustala dyrektor szkoły uwzględniając ilości dni żywieniowych razy stawka 2,50 zł za obiad;

 b)      Wpłaty przyjmowane są od ostatniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie wychowawca świetlicy ma prawo odmówić przyjęcia kwoty za obiad na dany miesiąc;

 c)      Każdą nieobecność, za którą rodzic oczekuje odliczenia należy zgłosić u wychowawcy świetlicy najpóźniej rano danego dnia. Zgłoszenie nieobecności na obiedzie można również dokonać telefonicznie; w sekretariacie szkoły.

 d)     Odliczeniu podlegają zgłoszone nieobecności. W przypadku nieobecności nie zgłoszonej  kosztów obiadów nie zwraca się.

  6. Regulamin działalności świetlicy szkolnej:

 Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III,  w tym  w szczególności dzieci rodziców pracujących.

 7. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonywane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka, w której informują o korzystaniu ze świetlicy:

 a) do posiłków

 b) przed lekcjami

 c) po lekcjach do godziny

 d) czy może chodzić samo

  8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej

zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich

warunków do nauki własnej i wypoczynku.

9. Do zadań świetlicy należy:

 a) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej

 b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wypoczynku pomieszczeniach

 c) ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań – organizowanie zajęć w tym czasie

d) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków

 czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia

e) rozwijanie samodzielności i samorządności

 7.Świetlica prowadzi zajęcia z programem wychowawczym szkoły.

 8.Uczestnicy zajęć świetlicy powinni przestrzegać następujących zasad:

 a) wychodzenie na boisko dozwolone jest tylko w grupie pod opieką

 wychowawcy,

 b) konieczne jest stosować się do poleceń wychowawców i przestrzegania

 ramowego rozkładu dniu

c) warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest przestrzeganie regulaminu między innymi: nie przeszkadzanie innym oraz wspólna troska o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy.

 d) W razie stwierdzenia celowego zniszczenia sprzętu lub wyposażenia świetlicy, w tym gier uczeń jest zobowiązany dokonać naprawy lub pokryć jej koszt.