Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

 

T E R M I N A R Z   R E K R U T A C J I

DO KLASY I W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 02 – 20 marca 2015 r.

 

od 02.06.2015r. – 21.08. 2015 r.

 

2.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

do 30.04. 2015r.

do godz. 15:00

 

do 27.08.2014  r.

do godz. 15:00

 

3.

 

 

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

4.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

5.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

6.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

 

Koniaków, dnia ……………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że staram się o odroczenie mojego dziecka ……………………………………………………..…(imię i nazwisko dziecka) od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  zobowiązuję się je niezwłocznie dostarczyć do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie.

…………………………………                                                                                                                                              (podpis rodzica)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Data przyjęcia karty zgłoszenia:

............................................................................................

dzień     - miesiąc -  rok

 

              

               

……………………..…………………………….

podpis przyjmującego wniosek

Wypełnia organ przyjmujący zgłoszenia.

 1. 1.      Dane osobowe dziecka

Nazwisko

 

Imię/ imiona

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka

 

 

 

(miejscowość, nr domu, kod pocztowy)

2. Dane rodziców/opiekunów*

Dane

matki/opiekunki prawnej*

ojca/opiekuna prawnego*

Imię / imiona

 

 

Nazwisko/ nazwiska

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia

Tak *       Nie *

Tak *       Nie *

3. Informacje dodatkowe

Wielodzietność rodziny dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka **

Tak *

Nie *

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie **

Tak*

Nie*

Objęcie dziecka pieczą zastępczą **

Tak*

Nie*

                                     

 

 

 

*niepotrzebne skreślić,

**należy okazać dowód osobisty, lub odpowiedni dokument

4. Proszę wskazać kolejność publicznych przedszkoli na terenie Gminy Istebna w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (informacja potrzebna do przekazania organowi prowadzącemu placówkę, w przypadku gdy podczas rekrutacji dziecko nie zakwalifikuje się do przyjęcia):

1) ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi we wniosku uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (jeśli istnieje taka potrzeba proszę wypisać poniżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

        1.            Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie.

        2.            Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.

        3.            Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

        4.            Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

        5.            Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

Oświadczam, że przedstawione w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……...................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnej opiekunki....................................................

 

                                                      Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ……….….…………..  zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* w/w dziecko do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Powód nie zakwalifikowania dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie (uzasadnić, jeśli Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka):

………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......................................................................................................................

 

………………………………………………….(podpis przewodniczącego KR)

 

 

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W KONIAKOWIE

 

 

POZYTYWNA / NEGATYWNA*

 

                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                             /pieczęć i podpis dyrektora/

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

 

                        wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

………………………………………...……………………..………………………,

                                                            (imię i nazwisko dziecka)

                                                                                    

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii…………………………...………………

                                                                                   (podać wyznanie)

 

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres przygotowania przedszkolnego dziecka

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

……................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                      Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(DZIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY)

Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

 

DANE OBOWIĄZKOWE

 

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Pierwsze imię

 

Drugie imię

 

Data urodzenia

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

r.

Miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania dziecka

 

PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE MATKI

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy do MATKI

 

Adres poczty elektronicznej MATKI

(jeśli posiada)

 

DANE OJCA

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy do OJCA

 

Adres poczty elektronicznej OJCA (jeśli posiada)

 

INNE DANE

 

Szkołą obwodową mojego dziecka jest:  ……………………………………………………………………………………..…………….

 

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie w przedszkolu w ………………………………………………..……..……………

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić):

a) w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie  obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie,

c) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki,

d) droga dziecka do Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie  jest krótsza niż do szkoły obwodowej,

e) dziecko pracownika Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

        1.            Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie.

        2.            Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.

        3.            Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

        4.            Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

        5.            Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

Oświadczam, że przedstawione w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……...................................................

            (miejscowość i data)                          

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                                        Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ……….….…………..  zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* w/w dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Powód nie zakwalifikowania dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie (uzasadnić, jeśli Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka):

………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...................................................................................................................................................

………………………………………………….(podpis przewodniczącego KR)

 

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

 

 

POZYTYWNA / NEGATYWNA*

 

                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                             /pieczęć i podpis dyrektora/

 

* niepotrzebne skreślić

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

 

                        wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

………………………………………...……………………..………………………,

                                                            (imię i nazwisko dziecka)

                                                                                    

            uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii……………………………………………..

                                                                                                           (podać wyznanie)

 

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

……................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                               Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

 

T E R M I N A R Z   R E K R U T A C J I

DO  PRZEDSZKOLA  I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 02 – 20 marca 2015 r.

 

od 02.06.2015r. – 21.08. 2015 r.

 

2.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych.

 

do 10 kwietnia 2015r.

do godz. 15:00

 

do 24.08. 2015 r.

 

 

3.

 

 

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka.

 

do 17.04.2015 r.

do godz. 15:00

 

do 26.08.2015r.

 

4.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

do 30.04. 2015r.

do godz. 15:00

 

do 27.08.2014  r.

do godz. 15:00

 

5.

 

 

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

 

 

Zarządzenie nr 12/14/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

do  I klasy Szkoły Podstawowej do Przedszkola i  Oddziału Przedszkolnego

na rok szkolny  2015/2016

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 w następującym składzie:

 1.  Alicja Kaczmarzyk – przewodnicząca komisji;
 1. Izabela Wróbel  – członek komisji;
 2. Katarzyna Legierska  - członek komisji;
 3. Janina Kukuczka  - członek komisji;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.          

 

Zarządzenie nr 13/14/15

  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie:  rekrutacji dzieci do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie

 

Podstawa prawna:

 1. 1.      Art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 7 ).
 2. 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r.( Dz. U. nr 31 z 2009 r, poz.208) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych.

      3.   Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna.

4.   Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

§1

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego: 

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci  w wieku od  3 do 4 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci,  które ukończyły  2,5 roku - jeżeli przedszkole  dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6 lat i powyżej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane  odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu i  Oddziale Przedszkolnym, w terminie 7 dni  poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (zał. nr 1).
 6. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego  przeprowadza się w każdym roku szkolnym.
 7. Rodzice składają wniosek  (zał. nr 2 lub zał.nr 3 – w zależności od wyboru Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego) w dniach od 2 marca do 20 marca danego roku do dyrektora szkoły, w godzinach od 9.00 do 15.00 (sekretariat szkoły).
 8. O zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym zarządzeniu przyjmuje dzieci na wolne miejsca.
 9. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego wywieszone zostaną do 10.04.2015 r. a na tablicy ogłoszeń szkoły.
 10. Rodzice po zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego zobligowani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do dnia 17.04.2015r.(zał.nr 5)
 11. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości  do dnia 30.04.2015r.   

§2

 1. Do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Istebna.
 2. W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu  i Oddziale Przedszkolnym przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego gdzie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria i następująca punktacja:  
 • wielodzietność rodziny dziecka- 1 pkt.
 • niepełnosprawność dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka- 1pkt;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie- 1pkt;
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą- 1pkt;  

 

§3

1.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania    rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole i Oddział Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami odbywa się drugi etap postępowania  rekrutacyjnego na którym brane są pod uwagę następujące  kryteria dodatkowe i następująca punktacja;

 • oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym- 4pkt;
 • aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola- 2pkt;
 • zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2pkt;
 •  zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1pkt;
 • kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo      kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola i oddziału            przedszkolnego   - 1 pkt.
 1. W przypadku rozstrzygnięć na drugim etapie rekrutacji, rodzice zobowiązani są, do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego, złożyć dodatkowe informacje rodziców/prawnych opiekunów – zał.nr 6.

Termin złożenia dodatkowego dokumentu przez rodziców / prawnych opiekunów  określa Komisja Rekrutacyjna.

 • §4

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi zastępca dyrektora i trzech nauczycieli z nauczania wczesnoszkolnego lub wychowania przedszkolnego.   

 

§5

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego. (zał. nr 2 lub zał. nr 3)

2.   Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola i  Oddziału Przedszkolnego zawiera:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia  oraz PESEL dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka,
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

    3.   Do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego dołącza się:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno-sprawność,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą.  

 

§ 6

Terminarz rekrutacji stanowi załącznik (zał. nr 4) do Regulaminu Rekrutacji. 

§ 7

Zadania dyrektora placówki:

 1. powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. rozpatrzenie ewentualnych odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

§ 8

Przepisy końcowe:

 1. Maksymalną liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące w ustawie przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do placówek decyzją dyrektora z  uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2015r.
 5. Załącznikami do zarządzenia są:
 • Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej – zał. nr 1
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego  – zał. nr 2
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola  – zał. nr 3
 • Terminarz rekrutacji – zał. nr 4
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka – zał. nr 5
 • Dodatkowe informacje rodziców/prawnych opiekunów  do wniosku zgłoszenia dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego – zał.nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E R M I N A R Z   R E K R U T A C J I

DO KLASY I W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 02 – 20 marca 2015 r.

 

od 02.06.2015r. – 21.08. 2015 r.

 

2.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

do 30.04. 2015r.

do godz. 15:00

 

do 27.08.2014  r.

do godz. 15:00

 

3.

 

 

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

4.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

5.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

6.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

 

Koniaków, dnia ……………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że staram się o odroczenie mojego dziecka ……………………………………………………..…(imię i nazwisko dziecka) od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  zobowiązuję się je niezwłocznie dostarczyć do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie.

…………………………………                                                                                                                                              (podpis rodzica)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Data przyjęcia karty zgłoszenia:

............................................................................................

dzień     - miesiąc -  rok

 

              

               

……………………..…………………………….

podpis przyjmującego wniosek

Wypełnia organ przyjmujący zgłoszenia.

 1. 1.      Dane osobowe dziecka

Nazwisko

 

Imię/ imiona

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka

 

 

 

(miejscowość, nr domu, kod pocztowy)

2. Dane rodziców/opiekunów*

Dane

matki/opiekunki prawnej*

ojca/opiekuna prawnego*

Imię / imiona

 

 

Nazwisko/ nazwiska

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia

Tak *       Nie *

Tak *       Nie *

3. Informacje dodatkowe

Wielodzietność rodziny dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka **

Tak *

Nie *

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka **

Tak *

Nie *

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie **

Tak*

Nie*

Objęcie dziecka pieczą zastępczą **

Tak*

Nie*

                                     

 

 

 

*niepotrzebne skreślić,

**należy okazać dowód osobisty, lub odpowiedni dokument

4. Proszę wskazać kolejność publicznych przedszkoli na terenie Gminy Istebna w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (informacja potrzebna do przekazania organowi prowadzącemu placówkę, w przypadku gdy podczas rekrutacji dziecko nie zakwalifikuje się do przyjęcia):

1) ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi we wniosku uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (jeśli istnieje taka potrzeba proszę wypisać poniżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

        1.            Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie.

        2.            Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.

        3.            Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

        4.            Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

        5.            Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

Oświadczam, że przedstawione w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……...................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnej opiekunki....................................................

 

                                                      Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ……….….…………..  zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* w/w dziecko do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Powód nie zakwalifikowania dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie (uzasadnić, jeśli Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka):

………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......................................................................................................................

 

………………………………………………….(podpis przewodniczącego KR)

 

 

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W KONIAKOWIE

 

 

POZYTYWNA / NEGATYWNA*

 

                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                             /pieczęć i podpis dyrektora/

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

 

                        wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

………………………………………...……………………..………………………,

                                                            (imię i nazwisko dziecka)

                                                                                    

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii…………………………...………………

                                                                                   (podać wyznanie)

 

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres przygotowania przedszkolnego dziecka

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

……................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                      Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(DZIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY)

Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

 

DANE OBOWIĄZKOWE

 

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Pierwsze imię

 

Drugie imię

 

Data urodzenia

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

r.

Miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania dziecka

 

PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE MATKI

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy do MATKI

 

Adres poczty elektronicznej MATKI

(jeśli posiada)

 

DANE OJCA

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy do OJCA

 

Adres poczty elektronicznej OJCA (jeśli posiada)

 

INNE DANE

 

Szkołą obwodową mojego dziecka jest:  ……………………………………………………………………………………..…………….

 

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie w przedszkolu w ………………………………………………..……..……………

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić):

a) w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie  obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie,

c) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki,

d) droga dziecka do Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie  jest krótsza niż do szkoły obwodowej,

e) dziecko pracownika Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

        1.            Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie.

        2.            Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.

        3.            Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

        4.            Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

        5.            Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

Oświadczam, że przedstawione w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……...................................................

            (miejscowość i data)                          

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                                        Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ……….….…………..  zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* w/w dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Powód nie zakwalifikowania dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie (uzasadnić, jeśli Komisja Rekrutacyjna nie zakwalifikowała dziecka):

………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...................................................................................................................................................

………………………………………………….(podpis przewodniczącego KR)

 

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

 

 

POZYTYWNA / NEGATYWNA*

 

                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                             /pieczęć i podpis dyrektora/

 

* niepotrzebne skreślić

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

 

                        wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

………………………………………...……………………..………………………,

                                                            (imię i nazwisko dziecka)

                                                                                    

            uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii……………………………………………..

                                                                                                           (podać wyznanie)

 

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie.

 

 

……................................................

            (miejscowość i data)                         

Podpis MATKI / prawnego opiekuna....................................................

 

                                                               Podpis OJCA / prawnego opiekuna......................................................

 

 

 

T E R M I N A R Z   R E K R U T A C J I

DO  PRZEDSZKOLA  I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 02 – 20 marca 2015 r.

 

od 02.06.2015r. – 21.08. 2015 r.

 

2.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych.

 

do 10 kwietnia 2015r.

do godz. 15:00

 

do 24.08. 2015 r.

 

 

3.

 

 

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka.

 

do 17.04.2015 r.

do godz. 15:00

 

do 26.08.2015r.

 

4.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

do 30.04. 2015r.

do godz. 15:00

 

do 27.08.2014  r.

do godz. 15:00

 

5.

 

 

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

 

 

Zarządzenie nr 12/14/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

do  I klasy Szkoły Podstawowej do Przedszkola i  Oddziału Przedszkolnego

na rok szkolny  2015/2016

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 w następującym składzie:

 1.  Alicja Kaczmarzyk – przewodnicząca komisji;
 1. Izabela Wróbel  – członek komisji;
 2. Katarzyna Legierska  - członek komisji;
 3. Janina Kukuczka  - członek komisji;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.          

 

Zarządzenie nr 13/14/15

  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie:  rekrutacji dzieci do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie

 

Podstawa prawna:

 1. 1.      Art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 7 ).
 2. 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r.( Dz. U. nr 31 z 2009 r, poz.208) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych.

      3.   Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna.

4.   Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.

§1

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego: 

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci  w wieku od  3 do 4 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci,  które ukończyły  2,5 roku - jeżeli przedszkole  dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6 lat i powyżej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane  odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu i  Oddziale Przedszkolnym, w terminie 7 dni  poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (zał. nr 1).
 6. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego  przeprowadza się w każdym roku szkolnym.
 7. Rodzice składają wniosek  (zał. nr 2 lub zał.nr 3 – w zależności od wyboru Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego) w dniach od 2 marca do 20 marca danego roku do dyrektora szkoły, w godzinach od 9.00 do 15.00 (sekretariat szkoły).
 8. O zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym zarządzeniu przyjmuje dzieci na wolne miejsca.
 9. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego wywieszone zostaną do 10.04.2015 r. a na tablicy ogłoszeń szkoły.
 10. Rodzice po zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego zobligowani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do dnia 17.04.2015r.(zał.nr 5)
 11. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości  do dnia 30.04.2015r.   

§2

 1. Do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Istebna.
 2. W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu  i Oddziale Przedszkolnym przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego gdzie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria i następująca punktacja:  
 • wielodzietność rodziny dziecka- 1 pkt.
 • niepełnosprawność dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka- 1pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka- 1pkt;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie- 1pkt;
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą- 1pkt;  

 

§3

1.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania    rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole i Oddział Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami odbywa się drugi etap postępowania  rekrutacyjnego na którym brane są pod uwagę następujące  kryteria dodatkowe i następująca punktacja;

 • oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym- 4pkt;
 • aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola- 2pkt;
 • zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2pkt;
 •  zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1pkt;
 • kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo      kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola i oddziału            przedszkolnego   - 1 pkt.
 1. W przypadku rozstrzygnięć na drugim etapie rekrutacji, rodzice zobowiązani są, do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego, złożyć dodatkowe informacje rodziców/prawnych opiekunów – zał.nr 6.

Termin złożenia dodatkowego dokumentu przez rodziców / prawnych opiekunów  określa Komisja Rekrutacyjna.

 • §4

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi zastępca dyrektora i trzech nauczycieli z nauczania wczesnoszkolnego lub wychowania przedszkolnego.   

 

§5

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego. (zał. nr 2 lub zał. nr 3)

2.   Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola i  Oddziału Przedszkolnego zawiera:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia  oraz PESEL dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka,
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

    3.   Do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego dołącza się:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno-sprawność,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą.  

 

§ 6

Terminarz rekrutacji stanowi załącznik (zał. nr 4) do Regulaminu Rekrutacji. 

§ 7

Zadania dyrektora placówki:

 1. powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. rozpatrzenie ewentualnych odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

§ 8

Przepisy końcowe:

 1. Maksymalną liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące w ustawie przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do placówek decyzją dyrektora z  uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2015r.
 5. Załącznikami do zarządzenia są:
 • Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej – zał. nr 1
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego  – zał. nr 2
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola  – zał. nr 3
 • Terminarz rekrutacji – zał. nr 4
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka – zał. nr 5
 • Dodatkowe informacje rodziców/prawnych opiekunów  do wniosku zgłoszenia dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego – zał.nr 6