RADA  RODZICÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 1

 IM. STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO  W  KONIAKOWIE

  ROK  SZKOLNY  2017/2018

ZARZĄD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KONIAKOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA – P. BEATA MUCHOROWSKA

ZASTĘPCA           - P. ELŻBIETA SZARZEC

SKARBNIK          - P. NATALIA CZEPCZOR

SEKRETARZ – P. EMILIA MICHAŁEK

 KOMISJA  REWIZYJNA:

-  P. JOANNA  MAREKWICA

- P. MAŁGORZATA  LEGIERSKA

- P. ADAM  STAŃKO

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA

PRZEDSZKOLE

Magdalena Stawowska

0 A

Maqrlena Kowalczyk

0 B

Józef Kaczmarzyk

1 A

Edyta Michałek

1 B

Anna Kubaszczyk

2 A

Natalia Czepczor

2 B

Adam Stańko

3 A

Damian Polok

3 B

Elżbieta Szarzec

4 A

Katarzyna Heczko

4 B

Joanna Marekwica

5 A

Celina Stańko

5 B

 Agnieszka Kaczmarzyk

6

Beata Muchorowska

7 A

Małgorzata Legierska

7 B

Anna Waligóra

 

 DRODZY RODZICE

RADA RODZICÓW reprezentowana jest przez rodziców uczniów naszej szkoły. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach w każdej klasie. Rada Rodziców jest jednym z organów szkoły posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Prawa Oświatowego.

Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:
– uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami,
– opiniowania ważnych projektów szkolnych (w tym Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego, podręczników szkolnych),
– dysponowania funduszem Rady Rodziców,
– poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia Ucznia i Rodzica,
– organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

ZATEM ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY

Rada Rodziców zachęca do dokonywania wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

Informujemy, iż dobrowolna składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł

 Wpłat na Komitet Rodzicielski można dokonywać za pośrednictwem skarbników oddziałowych Rad Rodziców a także w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że w ubiegłym roku szkolnym dzięki Państwa wpłatom na rzecz Rady Rodziców mogliśmy sfinansować wiele ciekawych przedsięwzięć, projektów i konkursów dla naszych dzieci.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim Rodzicom, którzy dobrowolnymi składkami wsparli nasz fundusz i w jakikolwiek inny sposób angażowali się w życie szkoły.
Zachęcamy do aktywnej współpracy również w bieżącym roku szkolnym. 

 

Z poważaniem

          Przewodnicząca Rady Rodziców SP 1 w Koniakowie

                                            Beata Muchorowska

Cele i zadania rady rodziców

§5

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.  Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. 1. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

- zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

-  znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie

       - uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat                                                                                                       
           dziecka i jego postępów lub trudności,

-  znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-  uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

  1. 2. Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.(…)