Szkoła Podstawowa  nr 1 w  Koniakowie

      Gmina Istebna realizuje projekt "Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna", którego celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych 637 uczniów (314 CH, 323 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych, doposażenia 6 szkół oraz wsparcia 60 nauczycieli (48 K, 12 M), zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna, w okresie 12 miesięcy trwania projektu. Grupę docelową stanowią uczniowie szkół Gminy Istebna oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu powstaną pracownie przedmiotowe w szkołach osiągających słabsze wyniki. Projekt obejmie wsparciem 6 szkół podstawowych oraz 637 uczniów. Realizację przewidziano od VII 2017 roku do VI 2018 w szkołach w Gminie Istebna.

Wartość projektu: 1 228 033,32 zł

Wkład funduszy UE: 1 105 229,99 zł

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

 

 

2. Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2017 r.

 

 

3. Zakończenie I semestru

 

26 stycznia 2018 r.

 

 

4. Ferie zimowe

 

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

 

 

5. Rekolekcje wielkopostne

 

 

3 dni do uzgodnienia 

 

7. Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 

 

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

22 czerwca 2018 r.

 

9. Ferie letnie

 

22czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 1 listopada 2017 (środa)  - Wszystkich świętych

 1 maja 2018  (wtorek) – Święto Pracy

 3 maja 2018 (czwartek) -  Święto Konstytucji 3 Maja

 31 czerwca 2018 (czwartek) – Boże Ciało

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2  listopad 2017 ( czwartek)

3 listopada 2017 (piątek)

22 grudnia 2017 (piątek)

2 stycznia 2018 (wtorek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 Terminy spotkań z rodzicami ( zebrania informacyjne, wywiadówki):

  13 września 2017 (środa) – zebranie informacyjne

 22 listopada 2017 (środa) – wywiadówka

 do 22 grudnia 2017  - wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, śródrocznych (za I okres) z przedmiotów i zachowania

 do 26 grudnia 2017  - wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania

 24 stycznia 2018 (środa) – wywiadówka okresowa

 25 kwietnia 2018 (środa) – wywiadówka

 do 17 maja 2018 – wychowawca informuje rodziców o przewidywanych,  rocznych ocen

niedostatecznych z przedmiotów oraz  ocen nagannych z zachowania

 do 3 czerwca 2018 – wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i                                  zachowania

 

                                    KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

28 sierpnia 2017 r.   (czwartek) -  organizacja pracy szkoły

 1 września 2017 r. (wtorek) - organizacja pracy szkoły, sprawy bieżące

 12 września 2017 r.  (wtorek) - zatwierdzanie planów pracy, szkolenie z WDN, sprawy bieżące

 17 października 2017 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

 21 listopada 2017 r. (wtorek)  - analiza procesu nauczania, szkolenie z WDN, sprawy bieżące

 23 stycznia 2018 r.  (wtorek)  - klasyfikacja okresowa, sprawy bieżące

 20 lutego 2018 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

 27 marca 2018 r. (wtorek) - sprawy bieżące

 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) - analiza procesu nauczania

 22 maja 2018 r. (wtorek) - szkolenie z WDN, sprawy bieżące

 15 czerwca 2018 r. (piątek) - klasyfikacja roczna

 22 czerwca 2018 r. (piątek) - podsumowanie roku szkolnego

 

   W szkole realizowany jest program Unii Europejskiej „Owoce w szkole”, który został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Więcej o programie na stronie www.owocewszkole.org

 

W szkole realizowany jest również program Unii Europejskiej „Mleko w szkole”. Celem programu jest

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie

spożycia mleka i przetworów mlecznych

 

 W szkole realizowany jest program Unii Europejskiej

,,Owoce w szkole" i „Mleko w szkole”

 jako element działań na rzecz zdrowej diety.